Excellence – Erfaringer

Excellence facilitering

Igennem de sidste 20 år har jeg anvendt mere end 20.000 timer på facilitering og organisatorisk vurdering af excellente organisationer. Opgaverne har taget sit udgangspunkt i en klar ambition fra topledelser, der:

  • Ønskede at opnå en markant stigning i virksomhedsresultater – værdiskabelse og produktivitet-  gennem systematisk organisationsudvikling (“Good to Great”)
  • Havde som opgave at gøre organisationen klar til at indgå i en større organisatorisk sammenhæng
  • Havde ansvar for at indhøste forventede fordele ved sammenlægninger (Post-merge)

Faciliteringen har haft som formål at skabe ledelsesmæssig sammenhængskraft i organisations processer med revurdering af KPI-systemet samt, og måske vigtigst, at tilvejebringe den dertilhørende forbedrede adfærd hos ledelse og medarbejdere.

Begge 2 beskåret_23

5 cases – Excellence i brug

Eksempler på strategiske projekter, der har benyttet Excellence Modellen som udfordrede læremester og ”rejsefører” til løbende at kunne overvåge fremskridt og resultater:

1.
En førende nordisk logistikvirksomhed har gennem en årrække anvendt Excellence-metoden til at skabe en kultur, der blandt andet er kendetegnet ved fokus på løbende forbedringer i alle dele af organisationen. Virksomheden har nu opnået mestring af Excellence principperne i en sådan grad, at de direkte indgår i virksomhedens ambition med hensyn til God Selskabsledelse. Excellence stiller her skarpt på overvågning af “Operational Excellence” med sigtet at skabe værdi for organisations interessenter: Kunder, ejere, medarbejdere og samfundets opfattelse herunder brand. En vigtig del er at skabe og kunne måle sammenhæng og optimering blandt de mange processer og strategiske tiltag, som skal kunne håndteres i dagligdagen for at være og blive konkurrencedygtig med udgangspunkt i den vedtagne mission, vision og strategi.

2.
En markant dansk produktionsvirksomhed havde ambitionen om at markere sig som World Class inden for sit forretningsområde. Opgaven var tre måneders sparring af direktionen og udvalgte nøglemedarbejdere med det formål, at de selv kunne komme videre. Ambitionen blev indfriet, og Excellence-modellen er senere blevet integreret i koncernledelsen og har understøttet en markant global vækst samt bidraget til produktivitetsudvikling.

3.
Et privat plejehjem med en ambitiøs leder har kombineret EFQM Excellence-modellen med den europæiske kvalitetsmodel for social service EQUASS (European Quality Assurance in Social Service). Excellence-modellen skaber den overordnede ramme for en løbende overvågning af strategi implementering og fungerer som baggrund for dialog med bestyrelse og andre nøgleinteressenter. EQUASS modellen er udviklet som et EU initiativ til at skabe fokus på at kunne håndtere den europæiske demografi og andre sociale udfordringer med en høj kvalitet, herunder undersøge, hvordan vi kan få mere for mindre. Det private plejehjem har synliggjort sine resultater ved at arbejde på denne måde i mere end 5 år, hvilket har ført til interesse for vidensoverføring fra flere udenlandske organisationer, som har ansvaret for kvalitetsudvikling af ældreplejen.

4.
En global førende dansk fødevarevirksomhed skulle gøre sig klar enten til at være den opkøbende part i en global konsolideringsproces eller til at blive solgt. Som et led i forberedelserne foretog vi et helhedscheck af virksomhedens set-up gennem en spejling i Excellence-modellen tilsat ingredienser fra Jim Collins ”Good to Great” principper. Der blev efterfølgende iværksat et antal fokuserede indsatser med speciel fokus på øget hastighed i daglige kundeprojekter. Det endte med et salg til en yderst fornuftig pris.

5.
En europæisk energikoncern foretog et opkøb af udenlandske virksomheder for ca. 1 mia. euro. Opgaven lød på at understøtte en fission, en fusion og en løbende integration op mod koncernens forretningsprocesser over en periode på ca. 8 måneder. Opgaven indeholdt design af en ”begivenhedsplan”, sparring med ledelsen og deltagelse i styregruppen, hvor de enkelte aktiviteter skulle prioriteres og håndteres elegant af hensyn til forskellige virksomhedskulturer. Design og medvirken på medarbejdersamlinger, hvor den nye mission og vision blev lanceret etc. Excellence-modellen fungerede som checkliste for, at de rigtige ting skete i den rette rækkefølge med den forventede effekt.